تبلیغات
جامع المقدمات علوم ارتباطات اجتماعی

جامع المقدمات علوم ارتباطات اجتماعی
نظریه رسانه های جدید
رسانه های جدید مجموعه متمایزی از فناوری های ارتباطات و دارای ویژگی های مشترک دیجیتالی بودن و دسترسی گسترده شهروندان به آن برای استفاده شخصی است.
*مفهوم رسانه های جدید، واجد معانی زیر است:
1-    تجربیات متنی جدید (انواع جدید ژانر و صور متنی و سرگرمی)
2-    شیوه های جدید بازنمایی جهان (محیط های مجازی و ...)
3-    روابط جدید بین سوژه ها (کاربران) و تکنولوژی های رسانه ای  
4-    مفاهیم جدید رابطه اندام زیستی با رسانه های تکنولوژیک
5-    تجربیات جدید روابط بین جسم،هویت و اجتماع
6-    الگوهای جدید سازماندهی و تولید (از طریق سازمان های رسانه ای)
*اساسی ترین جنبه فناوری اطلاعات و ارتباطات، دیجیتالی شدن است.
*ویژگی های اینترنت (پاستر به نقل از مک کوایل):

1-    گفت و گوی عده ای زیاد با عده ای زیاد فراهم می شود.
2-    دریافت همزمان و تغییر و توزیع مجدد کالاهای فرهنگی ممکن می شود.
3-    کنش ارتباطی، از محیط زندگی ملی یا فرا ملی
4-    ممکن شدن ارتباط سریع جهانی
5-    همگرایی رسانه ای در قالب شبکه ایجاد می شود.
"لیوینگستون" ویژگی های اینترنت را تعامل و خلاقیت، گستره نامحدود محتوا، دسترسی مخاطب و ماهیت جهانی ارتباطات می داند.
"مک کوایل" چهار مقوله اصلی رسانه های جدید را شناسایی و به این ترتیب معرفی می کند:
1-    رسانه ارتباطات میان فردی (تلفن و موبایل و ایمیل)
2-    رسانه ایفای نقش تعاملی (بازی های ویدیویی و کامپیوتری)
3-    رسانه جست و جوی اطلاعات (اینترنت و تارنما)
4-    رسانه مشارکت جمعی (اینترنت از نظر عمومی کردن احساسات و اعتقادات)
*ویژگی های رسانه های جدید (مک کوایل)
1- تعاملی بودن 2- حضور اجتماعی 3- غنای رسانه ای 4- استقلال (خودمختاری) 5- بازیگوشی و جنبه سرگرمی 6- خصوصی و خلوت بودن7- شخصی بودن
انقلاب ارتباطات، همگرایی و تعامل
انقلاب ارتباطات در تاریخ را می توان به دو گونه متمایز «انقلاب ساختاری ارتباطات» و «انقلاب فنی ارتباطات» تقسیم کرد.
ویژگی انقلاب های ساختاری ارتباطات، تغییرات بنیادی در تقارن و هماهنگی زمان و مکان است.
*سه انقلاب ساختاری ارتباطات در تاریخ بشر عبارتند از: (جان وان دایک)
1-    گذر از ارتباطات ثابت در مکان و زمان (بوسیله ایجاد نقوش بر روی دیوار و سنگ و سفال)
2-    نوشتن و چاپ 3- تغییر بنیادین در ساختار اتصالات و بازتولید محتوا
*مهمترین تغییر ساختاری، یکپارچگی ارتباطات دور، ارتباطات داده ای و ارتباطات جمعی در یک رسانه است که این همان فرایند همگرایی است و به همین علت اغلب رسانه های جدید را چند رسانه ای نامیده اند.
یکپارچگی در سطوح زیر اتفاق می افتد:
1-    زیرساخت ها (ادغام انواع تجهیزات ارتباط تلفنی و کامپیوتری)
2-    اتصالات 3- مدیریت 4- خدمات 5- انواع داده
*"کیوسیس" در تعریف عملیاتی تعاملی بودن، به چهار شاخص اشاره می کند:
1-    مجاورت (نزدیکی اجتماعی به دیگران) 2- فعال سازی حسی 3- سرعت دریافت 4- حضور از راه دور
"مک میلان" برای تعاملی بودن، پنج بُعد می شمارد:
1-    جهت ارتباطات
2-    انعطاف پذیری نسبت به زمان و نقش ها در مبادله
3-    داشتن حسی از مکان در محیط ارتباطات
4-    سطح کنترل محیط ارتباطات
5-    هدف ادراک شده (جهت گیری به سوی مبادله یا اقناع)
عصر دوم رسانه ها
اینترنت رسانه ای جهان شمول و غیر کلیت گراست که قلمرو جدیدی از دانش و معرفت را تحت عنوان فضای سایبر ایجاد می کند. یکی از مهمترین جنبه های این رسانه این است که جایگزین رسانه های جمعی _که در آن دریافت کنندگان توده وار بودند _می شود.(هلمز)
*ویژگی های عصر اول رسانه های:
1- متمرکز(چند نفر برای عده زیادی سخن می گفتند.) 2- ارتباطات یک سویه 3- مستعد کنترل دولتی است. 4- ابزار رژیم های قشربندی و نابرابری است. 5-  مشارکت کنندگان تجزیه شده و به صورت توده وار هستند. 6- دارای ویژگی تاثیر و نفوذ آگاهی است.
*ویژگی عصر دوم رسانه ها
1- غیر متمرکز (عده ای زیاد با عده ای زیاد سخن می گویند.) 2- ارتباطات دو سویه است. 3- از کنترل دولتی می گریزد. 4- دموکراتیک و تسهیل کننده شهروندی جهان شمول است.5- شرکت کنندگان فردیت خود را حفظ می کنند. 6- دارای ویژگی تاثیر و نفوذ تجربه فردی زمان و مکان است.

"جان ون دایک" ظرفیت های ارتباطی رسانه ها ی جدید (عصر دوم رسانه ها) در مقایسه با سایر اشکال ارتباطی را چنین برمی -شمارد:
1-سرعت 2- دامنه دسترسی 3- ظرفیت ذخیره 4- دقت 5- گزینش گری 6- تعامل 7- غنای تحریک 8- پیچیدگی 9- حفظت از حریم خصوصی
*"پاستر" ادعا می کند که در گذشته دور مردم آن طور که از آن ها انتظار می رفت می اندیشیدند و اظهار نظر می کردند، سپس با استفاده از نوشتار، احساس نیرومندی از خودمختاری را در توصیف رویدادهای جهان بیرون از خود بروز دادند و اکنون در زمان پست مدرن، گسترش شبیه سازی (وانمایی ها) یقین گذشته را نابود کرده است.
انسان بدون توانایی در باور به واقعیت ورای نشانه ها، با حالت چند پاره بودن شخصیت، عدم تمرکز در وجود خود و ناتوان در تشخیص واقعیت عینی، به حال خود رها شده است.

جامعه اطلاعاتی    
این اسم ابتدا توسط جامعه شناس معروف "دانیل بل" مطرح شد، به این معناست که دانش و اطلاعات، در حال تبدیل به عوامل کلیدی در توسعه اقتصادی و اجتماعی است. او استدلال می کند که تکنولوژی، روابط اجتماعی و شیوه نگاه کردن ما به جهان را تغییر داده است و همچنین باعث کنترل فزاینده انسان بر طبیعت و بهره وری اقتصادی شده است.

"بل" پیامدهای مثبت تغییر و تحول تکنولوژیکی بر جهان اجتماعی را چنین می شمارد:
1-ظهور معیار های کیفیت زندگی مشترک در سراسر جهان 2- ظهور طبقه جدید مهندسان، تکنسین ها  و دیگر حِرف 3-شکل گیری تعریف جدیدی از عقلانیت به معنای توانایی و بهینه سازی 4- شکلگیری شبکه های جدید روابط اجتماعی که نشانگر تغییر پیوند های خویشاوندی به پیوندهای شغلی و حرفه ای است. 5- تغییر در درک مقوله مکان و زمان
بل این پنج قلمرو پیشرفت را بیانگر تحول از جامعه صنعتی به جامعه پساصنعتی می داند.
"یونجی ماسودا" سرشت کلی جامعه اطلاعاتی را در مقایسه با جامعه صنعتی چنین بیان می کند: 1- ماشین بخار در امتداد نیروی کار بود و الآن کامپیوتر در امتداد فکر است. 2- تولید اطلاعات در مقابل تولید نیرو 3- شبکه ها و بانک های اطلاعاتی  در مقابل کارخانه و ماشین 4- میزان دانایی و افزایش امکانات در مقابل بازارهای جدید بوسیله کشف قاره های جدید.
ویژگی های ساختار اقتصادی جامعه صنعتی عبارت است از: الف- اقتصاد کالایی فروش محورب- تخصصی بودن ابزار تولید و تقسیم کارج- انفکاک کامل  تولید و توزیع کالا بین بنگاه و خانواده در جامعه اطلاعاتی
5-تقویت و پیشبرد همکنشی در مقابل اصل اقتصادی 6- اجتماعات مستقل در مقابل بنگاه های اقتصادی پراکنده 7- جامعه مدنی در مقابل جامعه صنعتی و خصوصی 8- قدرت چند مرکزی مستقل در برابر قدرت متمرکز و سلسله مراتبی 9- نیروی تغییر اجتماعی در جوامع تکنولوژیکی جنبش های شهروندی است برخلاف جوامع صنعتی که اتحادیه های کارگری است. 10- خالق دانایی انبوه در مقابل انبوه سازی و مصرف انبوه 11- موفقیت و خوشحال رسیدن به هدف در برابر ارضای نیازهای مادی 12-روح جامعه اطلاعاتی، جهانی شدن است در حالی که روح جامعه صنعتی، نوزایی است.

جامعه شبکه ای
در مفهوم جامعه اطلاعاتی آن چه مورد تأکید است تغییر جوهره فعالیت ها و فرایند هاست. اما در مفهوم جامعه شبکه ای، توجه به سوی تغییر اشکال سازماندهی و زیرساخت های این جوامع است.
جامعه شبکه ای را می توان شکلی از جامعه تعریف کرد که به گونه ای فزاینده روابط خود را در شبکه های رسانه ای سامان می دهد، شبکه هایی که به تدریج جایگزین شبکه های اجتماعی ارتباطات رودررو می شوند یا آنها را تکمیل می کنند.
"مانوئل کاستلز" شبکه را مجموعه ای از اتصالات میان اجزای یک واحد می داند. این اجزای شبکه ها، روابط درون و بین سطوح یا واحدهای واقعیت اجتمکاعی را سازمان می دهند.
ویژگی جامعه شبکه ای «برتری ریخت اجتماعی بر کنش اجتماعی» است.
شبکه ها ابزار مناسببی برای فعالیت های مختلف هستند: برای اقتصاد سرمایه داری که مبتنی بر نوآوری، جهانی شدن و تراکم غیر متمرکز است؛ برای کار، کارگران و شرکت های متکی به انعطاف پذیری و قابلیت انطباق؛ برای فرهنگ متکی به ساخت شکنی و تجدید ساختار بی پایان؛ برای حکومتی که با پردازش فوری ارزش ها و حالات عمومی جدید سازگار شده است و نیز برای سازمانی اجتماعی که در پی القای مکان و نابودی زمان است. با این همه، ریخت شناسی شبکه، منبع سازماندهی مجدد  بنیادین روابط قدرت نیز هست. کلیدهایی که شبکه ها را به یکدیگر متصل می کنند، ابزار ممتاز قدرت هستند.
این حقیقت که سیاست باید در چارچوب زبان رسانه های الکترونیکی قرار بگیرد، پیامدهای شگرفی برای ویژگی ها، سازمان ها و اهداف فرایندهای سیاسی، بازیگران سیاسی و نهادهای سیاسی دارد. در نهایت، قدرت هایی که در شبکه های رسانه ای حضور دارند، نسبت به قدرت جریان هایی که در ساختار و زبان این رسانه ها نهفته است، جایگاه ثانوی دارد.

*کاستلز می گوید: اکنون در آستانه ورود به مرحله جدیدی هستیم که در آن مرجع فرهنگ، خود فرهنگ است.
برخلاف دیدگاه "کاستلز"، "وان دایک" معتقد نیست که واحد اصلی جامعه معاصر شبکه ها هستند بلکه واحدهای اصلی جامعه افراد، خانوارها، گروه ها و سازمان هایی هستند که به طور روزافزونی توسط شبکه های اجتماعی و رسانه ای به هم متصل می گردند... ترکیب شبکه های اجتماعی و رسانه ای که هم توسط نوآوری و تکنولوژیک و هم نوآوری سازمانی تولید می شوند، ساختارهای شبکه ای را تشکیل می دهند که تمام جامعه مدرن را در بر می گیرد.

*جامعه توده ای یک صورت بندی اجتماعی با زیرساخت هایی از گروه ها، سازمان ها و اجتماعات است که شیوه اصلی سازماندهی در تمام سطوح را شکل می دهند. مؤلفه های اصلی این صورت بندی تمام انواع جمع های به نسبت بزرگ می باشد.
جامعه توده ای از تجمع و اتصال مکان های تقریبا همگن جدا و محلی به وجود می آید. این مؤلفه ها و واحدهای جامعه توده ای با حضور فیزیکی اعضایش مشخص می شود. این به معنی حداکثر اتصال در درون و اتصال به نسبت ضعیف  با بیرون است. نوع غالب ارتباط در جامعه توده ای، ارتباط رو در رو است. روابط درونی در واحدهای جامعه توده ای تمرکزگرا است و بروکراسی ها و شی.وه های متمرکز عمومی رایج و متداول است.
مراکز به نسبت کم و با نفوذ فراوان وجود دارند مانند دولت ملی و کلیسا ها. همراه با این تمرکز گرایی، گستردگی و شمول این روابط نیز بالا است. تعداد اعضایی که متصل می شوند بسیار بالاست و تعداد کمی از اعضا منفرد هستند.
در جامعه توده ای هر واحد (خانوار و جماعت) فقط به یک یا تعداد کمی از هر نوع رسانه های جمعی مانند یک روزنامه محلی، یک روزنامه ملی و یک یا تعداد کمی کانال های رادیویی و تلویزیونی دسترسی دارد. لذا تعداد رسانه ها در مقایسه با استانداردهای جاری جامعه شبکه ای به نسبت کم است. در جامعه توده ای معمولا ارتباط رو در رو و گفتاری بسیار مهم تر از ارتباط رسانه ای است.
*واحدهای اجتماعی جامعه شبکه ای تکه تکه و پراکنده است. این بدین معنی است که تماس ها و اتصالات در درون واحدها در مقایسه با خانواده های سنتی، محله ها و سازمان های جامعه توده ای به نسبت پایین و کم می باشد.
شبکه ها به نسبت صاف و افقی اند و لذا غیر سلسله مراتبی اند البته این بدین معنی نیست که آنها دارای مرکزی نیستند بلکه چند مرکزی هستند.


برچسب ها: نظریه، ‌رسانه، نظریه های رسانه، دانشكده صدا و سیما- قم،
[ چهارشنبه 4 بهمن 1391 ] [ 11:32 ق.ظ ] [ امیر اسكندری ] [ نظرات ]
.: Weblog Themes By Weblog Skin :.
درباره وبلاگ

خاطره خوش ارتباطات دوره 5 یادآور تمام شیطنت های دوران کودکی بود که دیگر الان بزرگ شده بودند ولی با یک فرق، با دغدغه های بزرگ تر، با فکرهای عمیق تر، با آرمان های متعالی در راستای خدمت به کشور و اسلام عزیز.

در گروه ارتباطات دوره 5 ، درد یکی، درد همه است. موفقیت یکی از اعضاء، موفقیت سایرین است.

بدون تردید، تجربه ای جدیدی بود تا به مثابه گره خوردن تمام انگشتان به یک مشت برای رسیدن به اهداف مشترک، پیشرفت های بزرگی که این گروه برای آینده کشور در سر بپرورانند.

ارتباطات دوره 5 تمام شد اما در واقع مسیر تازه ای فراروی دوستان آغاز شده است تا با ره توشه برداشتن از محضر استادان دلسوز، پرتجربه و به کار گرفتن تمام آن خوبی ها نقشه راه ی برای آینده خود ترسیم نماییم.

فکر می کنیم افق های موفقیت در دسترس ما قرار دارد با توکل به خدا به سمت آن حرکت خواهیم کرد...
لینک های مفید
لینک های مفید
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب